Obchodné podmienky a ochrana údajov

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov a služieb na webovej stránke www.akopredavat.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je:

AKOPREDAVAT.SK, s.r.o., so sídlom Pri vinohradoch 175, 83106 Bratislava, IČO: 46 932 461, DIČ: 2023678976, IČ DPH: SK2023678976.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie obsahu (celého alebo aj jeho častí) tretím osobám bez výslovného súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií zo vzdelávacích a tréningových materiálov a úspechy či neúspechy vyplývajúce z ich použitia, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Materiál môže obsahovať informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len mojim odporúčaním v dobrej viere, že môžu byť pre vás tiež užitočné.

 

2. Objednávka, prihláška

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky (prihlášky). Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.akopredavat.sk a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto obchodné podmienky, zverejnené na webových stránkach predávajúceho, sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

 

3. Ceny produktov, faktúry

Ceny produktov a služieb nájdete v objednávke (prihláške) alebo na stránke www.akopredavat.sk.

Faktúry – ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

4. Forma platby

Platba online platobnou kartou prebehne ihneď po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára a po zadaní a potvrdení údajov k platbe v platobnej bráne GOPAY.

Pri platbe bankovým prevodom je termín splatnosti uvedený v zálohovej faktúre.

 

5. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. (www.gopay.cz)

 

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

 

6. Dodacia lehota

Pri školeniach a seminároch je dodacou lehotou dátum ich konania. Pri online-produktoch je dodacia lehota v deň, keď bude prijatá úhrada kúpnej ceny na účet predávajúceho

 

7. Garancia

Za svoje produkty AKOPREDAVAT.SK, s. r. o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.  Pokiaľ by ste do 90 dní od zaplatenia usúdili, že produkt nie je pre Vás vhodný, alebo nespĺňa Vaše očakávania, vrátime vám peniaze v plnej výške naspäť.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia produktu, a to elektronickou formou na tento e-mail:martin@akopredavat.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená buď bankovým prevodom alebo cez platobnú bránu GOPAY, podľa toho akú formu úhrady kupujúci použil. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

Odstúpiť od zmluvy ešte pred úhradou kúpnej ceny (v prípade účastníckych kurzov a školení) môže kupujúci elektronickou formou na e-mail: martin@akopredavat.sk, alebo telefonicky na čísle 0905/470 869. Za odstúpenie od zmluvy sa neúčtuje žiaden poplatok, ak nie je v objednávke uvedené inak.

 

9. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť AKOPREDAVAT.SK, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške), sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy AKOPREDAVAT.SK, s.r.o., so sídlom Pri vinohradoch 175, 83106 Bratislava, IČO: 46 932 461, DIČ: 2023678976, IČ DPH: SK2023678976, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o ďalších produktoch,  pripravovaných akciách a o ponukách svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na e-mail: martin@akopredavat.sk. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu.

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.1.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.