Ochrana osobných údajov

GDPROchranu vašich osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše údaje, získavané na stránke www.akopredavat.sk, boli v bezpečí a aby boli využívané iba na také účely, s ktorými súhlasíte.

Od 25.mája 2018 sú vaše údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je firma AKOPREDAVAT.SK, s.r.o. so sídlom: Pri vinohradoch 175, 83106 Bratislava, Slovensko (zapísana v Obch.registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.85841/B. Konateľom je Martin Mišík.

Spoločnosť sa zaoberá publikovaním článkov a iného vzdelávacieho obsahu, organizovaním a dodávaním školení, workshopov, konzultácií (ďalej “vzdelávacie akcie”) a propagáciou vzdelávacích produktov tretích strán.

2. Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávam?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

E-mailová adresa,  ktorú ste zadali na mojom blogu Akopredavat.sk, využívam na zasielanie tipov na zlepšenie predaja a na zasielanie noviniek z oblasti obchodníckeho vzdelávania. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou mojej webstránky (z akej stránky ste prišli, ako dlho a aké podstránky ste prezerali atď.)

V prípade, že vaše údaje zadáte do elektronickej prihlášky na školenie (na tento účel používam formuláre Google Docs), využívam ich na účely ďalšej komunikácie ohľadne vašej účasti na danom školení, na účely fakturácie a na ďalšiu komunikáciu s vami v súvislosti s absolvovaným školením (alebo inou vzdelávacou službou). Ide predovšetkým o tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a identifikačné údaje firmy, hodnotenie spokojnosti so službou.

Keďže vzdelávanie je dlhodobý proces, vaše osobné údaje uchovávam po dobu 10 rokov. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujem zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívam profilovanie, a to za účelom skvalitnenia služieb a lepšiemu prispôsobeniu obsahu obchodných oznámení (na základe oprávneného záujmu).

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

V prípade objednávok kníh, vaše údaje uvedené v objednávke zdieľam s firmou, ktorá knihy distribuuje: SUCCESS CONSULTING, s.r.o. IČO: 36 288 993, Nové záhrady I/13, 82105 Bratislava, Slovensko, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Údaje, zadané do prihlášok na školenia, zbieram formou elektronických formulárov Google Docs spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj naša e-mailová komunikácia prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://policies.google.com/privacy

Hosting mi poskytuje spoločnosť WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovensko, IČO: 36 743 852, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Účtovníctvo mi spracováva externá spoločnosť ATCC, s.r.o. , IČO: 51 019 655, Lisovňa 27, 83106 Bratislava, Slovesnko, s ktorou bude od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov (e-mailová adresa, resp.krstné meno), ktoré ste zadali prostredníctvom webových registračných formulárov na stiahnutie e-bookov, má na starosti spoločnosť Aweber Communications Inc. so sídlom v USA. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://www.aweber.com/privacy.htm

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).


Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobím tak až po vašom výslovnom súhlase).

4. Komentáre na webovej stránke

Ak komentujete na našej webstránke, stlačením tlačidla Pridať komentár dávate súhlas so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia, obsah komentára). Tieto údaje nepoužívam na žiaden iný účel. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a váš komentár bude vymazaný.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na –

prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov,

opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,

vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo mi napíšte na: martin@akopredavat.sk). Vaše údaje budem uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových).

prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate,

vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak som ich spracovával na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).

Všetky vaše požiadavky spracujem do 48 hodín od ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavím do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou.

6. Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere, pomocu dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijal som všetky atuálne dostupné opatrenia, aby som vaše osobné údaje ochránil a zamedzil ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

7. Kontaktné osoby

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte priamo na mňa: Martin Mišík, martin@akopredavat.sk, tel: 0905/470 869.

Tieto zásady platia s účinnosťou od 25.mája 2018.